Sandeep Kumar Aitha | LambdaTest Certified πŸŽ“

Congrats! :clap: Sandeep Kumar Aitha for becoming LambdaTest certified professional.

:man_student: Certification passed: TestNG | Selenium 101

  • Certificate ID of TestNG: TNG-WTWDAC

  • Certificate ID of Selenium 101: S101-TLU3DZ

Follow him on LinkedIn: :point_right: Sandeep Kumar Aitha :point_left:

LambdaTest TestNG Certified Selenium-101-Certified

1 Like